ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน


ประวัติโรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์  

        โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์  อำเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 26  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  4   พฤศจิกายน  2524  
ตั้งอยู่บริเวณที่ดินสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านโนนเมืองเลขที่ 124 หมู่ ตำบลยางท่าแจ้ง  อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44140  มีเนื้อที่ทั้งหมด  64  ไร่  ห่างจากอำเภอโกสุมพิสัย    17   กิโลเมตร  
          เปิดทำการสอนเมื่อวันที่  17พฤษภาคม  2525  โดยมีนักเรียน ม.1  จำนวน  4 ห้องเรียน  มีนักเรียน   160  คน  
เปิดสอน  แผนการเรียน  คือ  
                แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์  จำนวน   ห้องเรียน  
                 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ- คณิตศาสตร์ - เกษตรกรรม  จำนวน   ห้องเรียน  
มีครู-อาจารย์  จำนวน  16   คน  ปัจจุบันมีนักเรียน 216  คน   
แผนการเรียน  ม. ต้น จัดการศึกษาภาคบังคับ 
ม. ปลาย จัดแผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และ สายอาชีพ
                
                ปรัชญาของโรงเรียน

                    ปญฺญายตฺถํวิปสฺสติ    : คนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญา

                ความหมายคนที่มีปัญญา  เป็นคนที่มีสติ รอบคอบ   รู้ดี  รู้ชั่ว  รู้ถูก  รู้ผิด  รู้ปัญหา และตัดสินใจแก้ปัญหาได้ด้วยปัญญา 

ทำให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข

            คำขวัญของโรงเรียน


                    เรียนดี ประพฤติดี สมานสามัคคีเป็นศรีแก่สถาบัน


Comments