ติดต่อเรา

ชื่อโรงเรียน  : โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์

ชื่อย่อ            : ขพ..

ที่ตั้ง               : 24 หมู่ บ้านโนนเมือง  ถนนสายบ้านเขื่อนกู่ทองตำบลยางท่าแจ้ง  อำเภอโกสุมพิสัย

                        จังหวัดมหาสารคาม   รหัสไปรษณีย์  44140

โทร               :  0-4376-4024  

Fax:               :  0-4376-4046

สังกัด             :  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 26

                          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ


Comments