วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และเป้าประสงค์

วิสัยทัศน์ ( Vision)

                ภายในปี 2562 โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ วิชาการดี มีคุณธรรม น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เคียงคู่จิตอาสา เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน

             พันธกิจ  ( MISSION )

                    1.  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

           2. พัฒนาครูและบุคลากรมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา

           3. ส่งเสริม ครู ผู้เรียน  ให้มีคุณธรรม  จริยธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

           4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและจัดองค์กรให้มีประสิทธิภาพโดย

     ชุมชนมีส่วนร่วม

                   5. ส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาเซียน  

            เป้าประสงค์ (GOAL)

                       1เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

                       2.  เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี มีจิตอาสา

                       3.  เพื่อพัฒนาบุคลากรครู และบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                       4.  เพื่อพัฒนา การใช้หลักสูตรท้องถิ่นอย่างหลากหลายตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                       5.  เพื่อให้โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

                       6.  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ มีทักษะชีวิตสู่ประชาคมอาเซียน

อัตลักษณ์

จิตอาสา

เอกลักษณ์

ธรรมชาติร่มรื่น

Comments